Nyomtatás

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek kialakításának koncepciója

- .

A vidéki alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatban az Európai Közösség stratégiai iránymutatásokat adott ki, melyek a nemzeti tervezés alapját jelentik. Mint általában a vidékfejlesztési intézkedéseknek, a szolgáltatások fejlesztésének is alapvető hosszú távú célja a fenntartható fejlődés elősegítése, a vidék népességmegtartó erejének növelése, a vidéki munkahelyteremtés, a vállalkozásfejlesztés, a helyi gazdasági diverzifikáció elősegítése, a kapacitásfejlesztéssel, a társadalmi befogadás és a vidéki népesség életminőségének javításával párhuzamosan. A társadalmi integráció ez esetben tehát azt jelenti, hogy ezen fejlesztésekben a nők, a fiatalok és az idősebb munkavállalók szükségleteire kiemelt figyelmet kell fordítani. A feladattal összefüggésben az FVM VKSZI megbízásából a HROD műhelyében kerültek megtervezésre az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek koncepciójának alapvonalai.


Falusi "infrastruktúra"A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésének fő céljaként az Európai Bizottság a vidéki területeken a gazdasági és társadalmi hanyatlás, az elvándorlás megállítását, a vonzó vidéki élet megteremtését tűzi ki. A támogatást a falu vagy a vidéki közösségek alapszolgáltatásainak kisléptékű infrastrukturális beruházásaira lehet  fordítani. Ide tartozik az információs és kommunikációs technológiák helyi elérhetőségének javítása, a kulturális és szabadidős tevékenységek fejlesztése. Javasolt a szolgáltatásokhoz hozzá nem férő, ritkán lakott területek vagy külterületi népesség számára olyan multifunkcionális struktúrákat létrehozni, melyekben a különböző szolgáltatások, pl. mobil vagy elektronikus szolgáltatások széles választéka elérhető.

Hatékonyság, gyorsaság, pontosság

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) „vidékfejlesztési lába” elsősorban szintén a helyi szintű gazdaságfejlesztést (mikrovállalkozások támogatása, turizmusfejlesztés), másodsorban az életminőség javítását (alapszolgáltatások fejlesztése, falusi örökségvédelem) tűzte zászlajára. Az ÚMVP tervezése és értékelése során, illetve társadalmi egyeztetését követően, rendkívüli igény mutatkozott a kistelepülési infrastruktúra-fejlesztés és a közszolgáltatások minőségének javítása iránt is.

Jelenleg a szolgáltatási struktúra működése települési szinten a vidéki kistelepülési önkormányzatok számára megoldhatatlan feladatokat jelent. Folyamatban van a közszolgáltatások, közfeladatok ellátásának felülvizsgálata, reformja, alapvető követelménnyé válik a hatékonyság, a gyorsaság, pontosság és a közérdekű információkhoz való hozzáférés biztosítása, a helyi szintű döntésekben a partnerség érvényesítése. Az új típusú feladatokhoz, a helyi közösségek számára a szükséges intézményi háttér biztosításához a jelenlegi, nagy részben korszerűtlen infrastruktúra ellátottság nem elégséges. Szükség van megfelelően kialakított és integráltan, fenntarthatóan működtetett közösségi és szolgáltató terekre (továbbiakban: IKSZT). A kialakítás – melynek költségeit alapvetően az ÚMVP biztosítja – kapcsán fontos hangsúlyozni: az IKSZT gyakorlatilag minden közösségi épületben kialakítható, legyen az akár teleház, művelődési ház, általános művelődési központ, bezárt közoktatási intézmény stb.

Az IKSZT keretében megvalósíthatók a foglalkoztatási, vállalkozásfejlesztéshez kötődő, gyermek és ifjúsági, oktatási, képzési, közművelődési, szociális és lakossági, ügyfélszolgálati jellegű szolgáltatások is. Az IKSZT mindemellett helyet biztosíthat a szakmai támogató hálózatokhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak, vállalkozási tevékenységeknek, és megjelenhetnek benne egyéb kapcsolódó szolgáltatások, funkciók, a közösségek fejlődését, a közösségi tervezést szolgáló, illetve a roma lakosság társadalmi integrációját elősegítő programok, projektek. Az IKSZT-ben elérhető szolgáltatások működtetése alapvetően az ÚMFT operatív programjaiból, az ÚMVP szolgáltatásfejlesztési és működtetési intézkedéseiből, illetve az egyes funkciókhoz kötődő hazai forrásokból (pl.: e-Magyarország pontok, Foglalkoztatási Információs Pontok) finanszírozott fejlesztésekből, programokból valósítható meg.

Tárcaközi egyeztetések

Az ÚMVP irányító hatóság tervei szerint támogatás igénylésére jogosultak az 5000 fő lélekszám alatti, a 100 fő/négyzetkilométernél kisebb népsűrűséggel, illetve tanyás térséggel rendelkező – kivéve városi jogállású vagy kistérségi központ – településeken működő helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, nonprofit szervezetek, valamint egyházi jogi személyek.

Az ÚMVP jogosult települések száma alapesetben összesen 2787. A kiválasztás során alkalmazni kívánt egyik legfontosabb alapelv, hogy a pályázó rendelkezzen egy minimum öt évre szóló működtetési és fenntartási tervvel, melyben bemutatja az IKSZT-ben tervezett, kötelezően vállalt szolgáltatásokat, valamint a további vállalt, egyéb forrásokból, pályázat útján megvalósítandó tartalmakat.

A kérdés az, hogy milyen mértékben és milyen hatékonysággal sikerül e forrásokat koordinálni, azokat az IKSZT kereti közé „terelni”. A forráskoordináció hatékonyságának biztosítása érdekében kormányzati szintű együttműködés szükséges. A tárcák ezt felismerve, folyamatosan egyeztetnek a vidéki szolgáltatások közös, integrált fejlesztésének lehetőségeiről.

Az eddigiek alapján is látható, hogy ez az egyik legösszetettebb, szinte minden vidéki szereplőt, közösséget és szolgáltatót érintő vidékfejlesztési intézkedés, melynek végrehajtása – tekintettel a jogcímhez kapcsolódó forrás nagyságára és „integráló jellegére” – további, elsősorban tárcaközi egyeztetéseket tesz szükségessé, hogy az ÚMFT operatív programok ez irányú fejlesztései is szinergiában valósuljanak meg.