Nyomtatás

Falu- és tanyagondnoki szolgálat az ÚMVP rendszerében

- .

A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet margójára
A falugondnoki szolgálat az 1990-es évek elejéig visszatekintő szolgáltatás. 2002-ig minden 600 fő lélekszámú település indíthatott falugondnoki szolgálatot, vagy pedig olyan 2000 fő lélekszám alatti települések, ahol legalább 70 fő külterületi lakos élt. A 2003. évi szociális törvény módosítása a tanyás településekre is kiterjesztette a szolgálatot, azaz tanyagondnokságot indíthat a 2000 fő fölötti település is, ha legalább 70 fő a külterületen élők száma. Egy tanyagondnok mintegy 400 főt képes ellátni. A falu- és tanyagondnokság jogszabályi definíciói

(1993. évi III. törvény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)
60. § (1) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

(4) Legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen az alapellátási feladatok tanyagondnoki szolgáltatás keretében is biztosíthatók. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg - figyelemmel a lakosságszám korlátra - azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg.

(1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről)
39. § A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás feladatai: közreműködés az étkeztetésben; a házi segítségnyújtásban; a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása szállítással; gyógyszerkiváltás; az óvodába, iskolába szállítás; egyéb gyermekszállítás; az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés, stb.

Az ÚMVP támogatási rendszere
A tanya- és falugondnoki szolgálat fejlesztése az ÚMVP III. tengelyében kapott helyet, annak 2. pillérének része a "Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások” intézkedésen belül. Horizontális intézkedés, az FVM központilag, az ország teljes területére vonatkozóan, egységes feltételrendszerrel jogszabályként hirdette meg a támogatás lehetőségét:

A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások feltételeiről

A rendelet célja elsősorban az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. §-ában meghatározott falu- és tanyagondnoki szolgáltatást szolgáló eszközbeszerzés.

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:
•    új szolgáltatás létrehozása, valamint a már működő kapcsán új gépjármű beszerzésére;
•    a beszerzett gépjármű akadálymentesítésére;
•    a beszerzett gépjárművön a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök beszerzésére.

Elszámolható kiadások az alábbiak:
•    a támogatott célt szolgáló gépjármű beszerzési értéke;
•    a beszerzett gépjármű átalakításának, akadálymentesítésének költsége;
•    a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége.

A támogatás mértéke legfeljebb 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, aránya az összes elszámolható kiadás 100%-a.

A támogatás igénybevételének feltételei
Támogatásra jogosult a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet (továbbiakban a Rendelet) 1. számú melléklete szerinti településen (5000 fő alatti vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti községek, kivéve a budapesti agglomeráció településeit és a kistérségi központokat) működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint ott székhellyel, illetve telephellyel rendelkező non-profit szervezet. A Rendelet 1/a. számú melléklete szerinti településen (ahol a település lakosságának több mint 2%-a él) működő, valamint székhellyel, illetve telephellyel rendelkező ügyfél esetén csak a település külterületén (tanyás térségében) megvalósuló fejlesztés támogatható.

A beszerzés által megvalósuló fejlesztésnek a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás esetén az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletnek megfelelő szakmai programon kell alapulnia. Az attól eltérő szolgáltatás esetén a beszerzés által megvalósuló fejlesztés szakmai programjának tartalmaznia kell:
•    a szolgáltatás célját, feladatát,
•    az ellátottak körét,
•    a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét,
•    a szolgáltatás igénybevételének módját,
•    a szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módját,
•    az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat,
•    a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját.

A beszerzendő gépjármű legalább 8+1 férőhelyes, egyterű, legalább 100 LE motorteljesítményű, hátul nyíló ajtós, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által hivatalos közlemény formájában kiadandó gépjárműkatalógusban meghatározott típusú gépjárműnek kell lennie. Rendelkeznie kell a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő, kötelezően beépítendő, a Rendelet 2. számú mellékletben meghatározott kiegészítő eszközökkel.

A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet 2008. március 1. és 2008. május 1. között, ezt követően évente január 1. és március 1. között kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon írott formában. Az ügyfél háromévente kizárólag egy gépjármű támogatására nyújthat be kérelmet. A kizárólag külterületen (tanyás térségben) megvalósuló szolgáltatás esetén az ügyfél naptári évente egy gépjármű támogatására nyújthat be kérelmet.

A támogatási kérelemhez csatolni kell:
•    helyi önkormányzat(ok) képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyv hiteles másolatát, valamint feladatátadás esetén az érintett önkormányzat(ok) arról szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyv hiteles másolatát, hogy a szolgáltatást más szervezettel kötött feladatellátási szerződés keretében kívánja működtetni;
•    nonprofit szervezet esetén a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát;
•    szakmai programot;
•    tanyá(ka)t érintő ellátás esetén térképvázlatot az ellátandó területről, az ellátottak létszámának feltüntetésével.

A támogatási kérelem elbírálása
A támogatási kérelmet az MVH a Rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és a Rendelet 3. számú mellékletben meghatározott rendszer alapján döntést hoz.

A kifizetési kérelem benyújtása
A kifizetési kérelmet 2008-ban szeptember 1-30. vagy december 1-31., 2009-től kezdődően évente április 1-30., július 1-31. vagy október 1-31. között kell benyújtani. Az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell:
•    új falu- és tanyagondnoki szolgáltatás létrehozása esetén a kérelmet befogadó hatóság által kiadott, a működési engedély befogadásáról szóló igazolást,
•    már működő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a működési engedély hiteles másolatát,
•    ha a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást nonprofit szervezet látja el, akkor a feladatellátási szerződés hiteles másolatát,
•    a gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződést vagy annak hiteles másolatát.

További részletek:
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&ctag=articlelist&iid=1&articleID=11981
http://www.fvm.hu/doc/upload/200801/9_2008_fvm_mellekletek.pdf
Magyar Közlöny 11. szám, 2008. január 24.

Sok sikert a pályázáshoz!